Kodex chování

Etika, zákony a předpisy

Uponor bude usilovat o dlouhodobý obchodní růst tím, že bude pro své zákazníky vytvářet skutečnou přidanou hodnotu. Zaměstnanci budou v obchodním počínání vždy dodržovat etické a právní normy. Zaměstnanci se budou chovat profesionálně, čestně a budou dodržovat nejvyšší míru bezúhonnosti.

Všechny společnosti skupiny Uponor a všichni Zaměstnanci se budou řídit podstatou a literou příslušných mezinárodních a národních zákonů a předpisů, a to všude, kde Uponor provozuje svou činnost. Zahrnuje to zákony a předpisy, které prosazují spravedlivou hospodářskou soutěž; vztahují se na veřejně obchodované cenné papíry; řeší správu a řízení společnosti; chrání soukromí osob; zajišťují ochranu proti korupci; a zabývají se bezpečností produktů a pracovním právem. Uponor dodržuje lidská práva tak, jak jsou definována například ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN.

Střety zájmu, dary a úplatky

Zaměstnanci se musí vyhýbat veškerým střetům mezi osobními zájmy a zájmy skupiny Uponor. Týká se to kromě jiného nabízení a přijímání osobních darů a pohoštění zainteresovanými stranami skupiny Uponor[1] s výjimkou přiměřených darů a pohoštění, jež jsou součástí běžné činnosti skupiny Uponor a jež jsou přijatelné podle příslušných zákonů. Uponor zakazuje veškeré úplatkářství a zdržuje se účasti na jakémkoli praní špinavých peněz.

Uponor a důvěrné informace

Obchodní tajemství a chráněné informace skupiny Uponor představují cenná obchodní aktiva skupiny Uponor, a proto způsoby jejich použití a ochrany jsou nanejvýš důležité. Obchodní tajemství a další důvěrné informace musí být chráněny zejména zajištěním důvěrného užívání takových informací a v odpovídajících případech je vyžadována ochrana prostřednictvím registrace práv duševního vlastnictví.

Zaměstnanci, kteří získají jakékoli důvěrné obchodní informace či obchodní tajemství skupiny Uponor nebo se o nich dozví, musí zachovat důvěrnost takových informací a nesmí zpřístupňovat takové informace třetím stranám (včetně přátel a rodinných příslušníků) za jiným než obchodním účelem skupiny Uponor.

Životní prostředí

Uponor se vytrvale snaží slaďovat zájmy lidí, životního prostředí a hospodářství a přispívat k udržitelnějšímu způsobu života na světě. Uponor bere v úvahu ekologické aspekty svých produktů a trvale usiluje o snížení celkového dopadu své činnosti na životní prostředí. Udržitelnost rovněž podporuje tím, že vyvíjí ekologicky efektivní produkty a služby.

Politika

Uponor se neúčastní politického dění a finančně ani jinak nepodporuje politické strany a skupiny. Zaměstnanci, kteří se zapojují do politických aktivit, tak mohou činit pouze jako soukromé osoby a ne jako reprezentanti skupiny Uponor.

Zaměstnanci

Uponor je zodpovědným zaměstnavatelem a podporuje rovné příležitosti pro své zaměstnance. Je zakázána jakákoli diskriminace, např. na základě příslušnosti k etnické skupině, národnosti, věku, náboženství, invalidity, pohlaví, sexuální orientace, členství v odborové organizaci nebo politické aktivity. Uponor neschvaluje dětskou a nucenou práci a nespolupracuje s dodavateli, kteří tak činí. Uponor se snaží poskytovat všem Zaměstnancům spravedlivé finanční ohodnocení stejně jako zdravé a bezpečné pracovní prostředí.

Zákazníci a dodavatelé

Uponor chce pomáhat svým zákazníkům k úspěchu, neboť jejich úspěch podpoří úspěch skupiny Uponor. Uponor usiluje o vzájemnou spokojenost a jednání v dobré víře při uzavírání dohod, vysokou kvalitu nabízených produktů a služeb, férovou cenovou politiku a excelentní poprodejní služby. Uponor bude se všemi svými zájmovými skupinami jednat stejným způsobem, jakým jedná se svými zákazníky. Od dodavatelů skupiny Uponor se očekává, že budou dodržovat stejné etické, společenské, environmentální a kvalitativní standardy, jaké jsou uvedeny v tomto Etickém kodexu. Uponor očekává od svých dodavatelů a dalších obchodních partnerů, že se seznámí s tímto Etickým kodexem.

Implementace

Veškeré otázky týkající se tohoto Etického kodexu budou adresovány hlavnímu právníkovi skupiny Uponor a veškerá podezření na porušení tohoto Etického kodexu budou hlášena nadřízenému pracovníkovi, hlavnímu právníkovi, personálnímu oddělení a/nebo oddělení vnitřního auditu (veškeré kontaktní údaje jsou k dispozici na skupinovém intranetu) a budou řádně řešena managementem. Jakékoli podezření na porušení kodexu bude vyšetřováno a vyřešeno při zachování plné důvěrnosti. V případě nejasných situací doporučujeme zaměstnancům kontaktovat své nadřízené.

Jednání v rozporu s tímto Etickým kodexem musí být ihned napraveno a bude předmětem disciplinárního řízení včetně možného ukončení pracovního poměru. Uponor ručí za to, že pro Zaměstnance, který oznámí porušení tohoto Etického kodexu, nebude mít takové oznámení negativní důsledky v zaměstnání.


[1] Termín „zainteresované strany“ označuje zaměstnance, zákazníky, dodavatele, akcionáře, vládní a nevládní organizace a další strany, které mají na Uponor vliv nebo na něž má vliv Uponor.

 

 

Zásady ochrany soukromí, pokud jde o registr uchazečů o zaměstnání


1. Správce

UPONOR, s.r.o. (ve vztahu k uchazečům o zaměstnání žádajícím o pracovní pozici v UPONOR, s.r.o.)
Zelený pruh 95/97,
140 00 Praha 4 - Braník
Česká republika
+420 233 313 844

Společnost UPONOR, s.r.o. dále společně jen „Uponor“.

2. Kontaktní osoba
Ing. Peter Hromada
Račianska 13800/24H
831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Telefon: +421 232 111 300
E-mail: peter.hromada@uponor.com

3. Název registru osobních údajů
Registr osobních údajů žadatelů o zaměstnání Uponor Česká republika.

4. Skupina subjektů údajů
Osoby, které se účastní procesů přijímání pracovníků v Uponor v České republice.

5. Účel a právní titul zpracování osobních údajů 
Účelem tohoto registru osobních údajů je správa procesů přijímání pracovníků v Uponor včetně zpracování osobních údajů uchazečů o práci. V případě, že uchazeč požádal o práci prostřednictvím služby webového portálu poskytované třetí stranou, uplatní se zásady ochrany soukromí takového poskytovatele služeb z řad třetích osob. Zpracování, které je výše zmiňováno, může zahrnovat zpracovávání a vyhodnocování osobních údajů s cílem obsadit volná pracovní místa a informovat uchazeče o práci o výsledku procesu přijímání pracovníků. Zpracování může rovněž zahrnout „prosévání“ žadatelů o práci pomocí automatizovaných nástrojů (na základě klíčových slov).
Uponor má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro shora uvedené účely.
Osobní údaje uchazeče o práci mohou být po skončení procesu přijímání pracovníků uchovávány po dobu, po kterou je Uponor potřebuje pro plnění svých povinnosti vztahujících se na proces přijímání pracovníků nebo při budoucích náborech pracovníků, avšak nikoli po dobu delší než 6 měsíců.

6. Obsah registru osobních údajů
V registru osobních údajů může Uponor zpracovávat zvláště následující údaje: 
základní informace, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, pracovní pozice;
kvalifikační údaje, jako je vzdělání, doba praxe, průkazy a povolení, diplomy, certifikáty, životopisy, motivační dopisy, znalost jazyků; ;
mzdové údaje: požadovaná mzda;
fotografie (pokud je žadatelem o práci nahrána);
reference a základní informace týkající se osoby, která poskytla doporučení (např. jméno, titul, e-mailová adresa, číslo telefonu);
odkazy na osobní profily, např. na žádosti na sociálních médiích, jako je LinkedIn (jsou-li žadatelem o práci nahrány);
videa nahraná během případných video pohovorů; a
údaje z provedeného posouzení předpokladů: vyhodnocení a komentáře vypracované personálními pracovníky skupiny Uponor Group   

7. Běžné zdroje informací
Údaje jsou především shromažďovány od jednotlivých subjektů údajů samotných. V mezích příslušné právní úpravy mohou být v některých situacích osobní údaje získávány z jiných zdrojů, než přímo od subjektu údajů. 
Uponor informuje každý subjekt údajů o zpracování údajů, včetně jakýchkoli případných zdrojů údajů třetích stran a údajů získávaných z těchto zdrojů, v souladu s příslušnou právní úpravou.
Tyto údaje jsou zadávány do registru osobních údajů subjektem údajů, pracovníky oddělení lidských zdrojů skupiny Uponor Group a přijímajícím vedoucím pracovníkem během procesu přijímání pracovníků. 

8. Zpřístupnění a převod osobních údajů mimo území EU/EHP 
Uponor může osobní údaje zpřístupnit a převést mimo EU/EHP v souladu s omezeními danými příslušnými právními předpisy, jimž také zpřístupnění a převod podléhají, takto:
společnostem náležejícím do skupiny Uponor Group v souladu se smlouvou uzavřenou mezi příslušnými subjekty Uponor, za použití standardních smluvních ustanovení Evropské komise, jimiž se zajistí, že budou existovat odpovídající mechanismy ochrany údajů, a rovněž oprávněným třetím stranám v rozsahu, v jakém se podílejí na zpracování osobních údajů pro účely uvedené v tomto registru osobních údajů. Osobní údaje mohou být takovými oprávněnými třetími osobami zpracovávány také mimo území EU nebo EHP v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Uponor a takovou oprávněnou třetí osobou, při začlenění standardních smluvních ustanovení Evropské Komise, jimiž se zajistí, že budou existovat odpovídající mechanismy ochrany údajů. Uponor zaváže takové třetí osoby k mlčenlivosti a odpovídajícímu zabezpečení jakýchkoli takových převedených osobních údajů; nebo
na základě souhlasu; nebo
jiným způsobem přípustným podle použitelné právní úpravy.
Z technických důvodů a z důvodů souvisejících s používáním údajů mohou být osobní údaje uchovávány na serverech externích poskytovatelů služeb, kteří případně budou zpracovávat údaje jménem Uponor.
Jakékoli převody osobních údajů musí být provedeny v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (2016/679) a jakoukoli použitelnou právní úpravou, ve znění pozdějších předpisů.

9. Práva subjektů údajů
Pokud se neuplatní žádná omezení, každý subjekt údajů má právo na přístup ke všem osobním údajům, které o něm Uponor má. Každý subjekt údajů má také právo požadovat, aby Uponor opravil, vymazal nebo zastavil používání jakýchkoli chybných, nepotřebných, neúplných nebo zastaralých osobních údajů. Každý subjekt údajů může rovněž odebrat jakýkoli jím dříve udělený souhlas a zakázat veškerou přímou reklamu. 
Jakékoli žádosti by měly být zasílány kontaktní osobě uvedené v článku 2 výše. Uponor vyřizuje všechny požadavky v nejkratší možné době . V případě, že nebude spokojen s rozhodnutím nebo úkony Uponor, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů ve své zemi.

10. Zásady zabezpečení osobních údajů – technické a organizační kontroly
Uponor zajistí, aby byla zavedena a v celé jeho organizaci udržována dostatečná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů. Dále Uponor zajistí, aby jakýkoli převod nebo zpřístupnění osobních údajů popsané v tomto registru osobních údajů jakékoli třetí straně podléhalo povinnosti, že Uponor zajistil ujednáními či jinými prostředky předepsanými právními předpisy odpovídající úroveň ochrany údajů.
Technické kontroly:
Fyzický materiál je skladován v uzamčených prostorech s omezeným přístupem. Jakékoli IT systémy jsou zabezpečeny prostřednictvím provozního softwaru pro ochranu systému. Pro přístup do těchto systémů je vyžadováno zadání uživatelského jména a hesla a k převodům údajů dochází prostřednictvím kanálů s vysokou úrovní šifrování.
Organizační kontroly:
V organizaci správce se používání osobních údajů řídí pokynem a přístup do IT systémů včetně osobních údajů je omezen na ty osoby, které jsou k přístupu oprávněny na základě svého pracovního zařazení nebo jejichž úloha to vyžaduje, a zároveň se na ně vztahují povinnosti mlčenlivosti ohledně osobních údajů.