Rīcības kodekss

Šo uzvedības kodeksu ir apstiprinājusi Uponor Corporation direktoru padome. Uzvedības kodekss ir jāievēro visiem Uponor grupas (šeit un turpmāk "Uponor") darbiniekiem, ierēdņiem un vadītājiem (šeit un turpmāk: "Darbinieki"). Uzvedības kodeksā ir iekļauta Uponor vīzija, pamatmērķis un vērtības. 


Ētika, tiesību akti un noteikumi 

Uponor tiecas uz ilgtermiņa izaugsmi, nodrošinot saviem klientiem reālu pievienoto vērtību. Darbiniekiem uzņēmumā vienmēr ir jāievēro ētikas un juridiskie standarti. Darbiniekiem ir jārīkojas profesionāli, godīgi un jāievēro visaugstākie godprātības standarti.
Visiem Uponor uzņēmumiem un darbiniekiem ir jāievēro piemērojamo starptautisko un vietējo tiesību aktu prasības visur, kur darbojas Uponor uzņēmumi. Šādi tiesību akti ir tiesību akti, kas veicina godīgu konkurenci, reglamentē publiskās apgrozības vērtspapīrus, nosaka uzņēmumu pārvaldību, nodrošina personas privātumu, aizsargā pret korupciju un nosaka prasības produktu nekaitīguma un darba tiesību jomā. Uponor ievēro cilvēktiesības, piemēram, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā. 


Interešu konflikti, dāvinājumi un kukuļdošana 

Darbiniekiem ir jāizvairās no personisko interešu un Uponor interešu konfliktiem. Tas attiecas uz (bet neaprobežojas ar) tādu personisku dāvanu vai labvēlīgas attieksmes sniegšanu vai saņemšanu no Uponor akcionāriem1, kuras nav uzskatāmas par pamatotām dāvanām vai labvēlīgu attieksmi saskaņā ar Uponor uzņēmējdarbības principiem un piemērojamajiem tiesību aktiem. Uponor aizliedz jebkāda veida kukuļdošanu un nepiedalās nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas darbībās.  


Uponor konfidenciālā informācija 

Uponor tirdzniecības noslēpumi un īpašumtiesību informācija ir vērtīgs Uponor biznesa aktīvs un tāpēc tās izmantošana un aizsardzība ir ļoti nozīmīga. Īpaši svarīgi ir aizsargāt tirdzniecības noslēpumus un citu konfidenciālu informāciju, nodrošināt šādas informācijas konfidenciālu lietošanu un atbilstošos gadījumos papildu aizsardzību, reģistrējot intelektuālās īpašumtiesības.
Darbinieki, kas iegūst vai uzzina par konfidenciālu Uponor uzņēmuma informāciju vai tirdzniecības noslēpumiem, nodrošina šādas informācijas konfidencialitāti un nedrīkst to izpaust trešajām personām (tostarp draugiem un ģimenes locekļiem), ja tas neatbilst Uponor biznesa mērķiem. 


Vide 

Uponor apņemas ilgtspējīgi saskaņot cilvēku, vides un ekonomikas intereses un veicināt ilgtspējīgas vides nodrošinājumu. Uponor ievēro savu produktu piedāvājuma vides aspektus un pastāvīgi cenšas samazināt savu uzņēmumu darbības vispārējo ietekmi uz vidi, kā arī veicināt ilgtspējīgumu, izstrādājot videi draudzīgus produktus un pakalpojumus. 


Politika 

Uponor nepiedalās politikā un neatbalsta nekādas politiskās partijas vai grupas ne finansiāli, ne citādākos veidos. Darbinieki, kas piedalās politiskās aktivitātēs, dara to tikai kā privātpersonas un ne kā Uponor pārstāvji. 


Darbinieki 

Uponor ir atbildīgs darba devējs un nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem saviem darbiniekiem. Ir aizliegta jebkāda veida diskriminācija, pamatojoties uz rasi, nacionālo piederību, vecumu, reliģisko pārliecību, invaliditāti, dzimumu, seksuālo orientāciju, dalību arodbiedrībās vai politiskajām aktivitātēm. Uponor neizmanto bērnu darbu un piespiedu darbu, kā arī nesadarbojas ar piegādātājiem, kas izmanto šādu darbaspēku. Uponor apņemas nodrošināt godīgu atalgojumu, kā arī drošu un veselīgu darba vidi visiem darbiniekiem. 

Klienti un piegādātāji 

Uponor tiecas nodrošināt sekmīgu klientu darbību, jo tas nodrošina arī Uponor panākumus. Uponor tiecas ievērot abpusēju izdevīgumu un labticības principu visos līgumos, piedāvājot augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus, patiesu izcenojumu un izcilu pēcpārdošanas apkalpošanu. Uponor vienādi attiecas pret visiem akcionāriem — ar tādu pašu attieksmi, kādu Uponor ievēro attiecībā pret saviem klientiem. Uponor piegādātājiem ir jāievēro šajā uzvedības kodeksā noteiktie ētikas, sociālās, vides un kvalitātes standarti. Uponor aicina piegādātājus un citus biznesa partnerus iepazīties ar šo uzvedības kodeksu. 


Īstenošana 

Jautājumi saistībā ar šo uzvedības kodeksu ir adresējami Uponor vispārējai padomei un par jebkādām aizdomām saistībā ar uzvedības kodeksa prasību pārkāpumiem ir jāziņo savam tiešajam vadītājam un/vai vispārējai padomei; sūdzības atbilstīgi izskata vadība. Iespējamie pārkāpumi tiek analizēti un novērsti, nodrošinot pilnīgu konfidencialitāti. Neskaidrību gadījumā darbinieki tiek aicināti sazināties ar tiešo vadītāju. 

Šī kodeksa prasību neievērošana ir savlaicīgi jānovērš un šādiem pārkāpumiem ir piemērojams disciplinārsods, tostarp pat darba attiecību pārtraukšana. Uponor nodrošina, lai darbinieks, kas ziņo par šī uzvedības kodeksa prasību pārkāpumiem, būtu pasargāts pret represijām saistībā ar darbu. 


1 Jēdziens "akcionārs" attiecas uz darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, akcionāriem, valdības un nevalstiskām iestādēm, kā arī citām pusēm, kuras ietekmē Uponor darbību vai kuru darbību ietekmē Uponor.